Ako umiestniť dom na pozemok

Poloha domu na pozemku je daná viacerými faktormi. Určuje ju veľkosť a tvar pozemku, stavebný zákon, urbanistické, architektonické, hygienické a iné normy. Všetky informácie, ktoré ovplyvnia výber projektu a umiestnenie domu na pozemok, si zistite ešte pred jeho kúpou.

Poloha domu na pozemku je daná viacerými faktormi. Určuje ju veľkosť a tvar pozemku, stavebný zákon, urbanistické, architektonické, hygienické a iné normy. Všetky informácie, ktoré ovplyvnia výber projektu a umiestnenie domu na pozemok, si zistite ešte pred jeho kúpou.

Vzdialenosť rodinného domu od hranice pozemku

Vzdialenosť domu od hranice pozemku nesmie byť podľa platného stavebného zákona menšia ako 2 m. V prípade radovej zástavby môže byť táto vzdialenosť zrušená. Podmienkou je, že umiestnením domu na hranicu pozemku nebude obmedzené užívanie susedného pozemku.

Ak sú na protiľahlých stenách domov umiestnené okná obytných miestností, medzi nimi nesmie byť menšia vzdialenosť ako 7 m. Ak sa jedná o stiesnené pomery, môže byť táto vzdialenosť znížená na 4 m. Podmienka je, že na protiľahlých stenách domov sa nenachádzajú okná do obytných miestností.

Stiesnené pomery môžu vyplývať z existujúcej zástavby, tvaru a veľkosti pozemku alebo ochranných pásiem. Ochranné pásmo je vymedzená zóna okolia historických pamiatok, technických alebo iných prvkov. Môže ísť o ochranné pásmo cesty, železnice, pamiatok, energetických zariadení, telekomunikácii a podobne. Údaje o ochranných pásmach nájdete v územnom pláne obce.

Meranie vzájomného odstupu budov

Vzájomné odstupy budov sa merajú na najkratšej vzdialenosti vonkajšieho povrchu obvodovej steny. V niektorých prípadoch sa berú do úvahy aj vystupujúce časti domu, ako je napríklad balkón, strieška nad vstupom do domu, rímsa a podobe. Do merania odstupu budov sa započítavajú vtedy, ak obvodovú stenu presahujú viac ako 1,5 m.

Zastavaná plocha

Zastavaná plocha je plocha stavby v kontakte s terénom. Počíta sa do nej aj kolmý priemet nadzemných podlaží, ktoré presahujú plochu prízemia. Do zastavenej plochy sa nepočítajú prečnievajúce strešné konštrukcie, markízy, nekryté terasy a balkóny. Pre výpočet zastavanej plochy pozemku sa berie do úvahy plocha zastavaná stavbou.

Koeficient zastavania sa následne vypočíta ako pomer medzi zastavanou plochou a veľkosťou pozemku. Musí byť nižší alebo rovný koeficientu, ktorý je daný územným plánom.